Klubkártya

A Budapest Film Zrt. mozijaiban - Corvin, Művész, Puskin, Toldi, Tabán, Kino Cafe mozik - érvényes Budapest Film Klubkártya, Corvin Klubkártya, Art Mozi Klubkártya hűséges és rendszeres vendégeink számára nyújt 20%-os kedvezményt a teljes árú (nem kedvezményes) mozijegy vásárlására, illetve 5%-os kedvezménytaCorvin, Művész, Puskin, és Tabán mozik büféiben. A chipkártya megváltható és használható, illetve újratölthető valamennyi fent felsorolt filmszínház-mozi jegypénztárában.

Kedves Nézőink!
A Budapest Film Zrt. mozijaiba (Corvin, Művész, Puskin, Toldi, Tabán, Kino Cafe mozik) szóló Budapest Film Klubkártya, Corvin Klubkártya, Art Mozi Klubkártya érvényességét 2020. december 31-ig meghosszabbítjuk.

____________________________________

KLUBKÁRTYA-SZABÁLYZAT
A BUDAPEST FILM ZRT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT MOZIKBAN
Jelen szabályzat hatálya a Budapest Film Zrt. („Kibocsátó”) által forgalomba hozott Budapest Film Klubkártya használatának részletes szabályait tartalmazza.
1. A Klubkártya megvásárlója a vásárláskor aláírásával elfogadja a jelen szabályzatot, illetve aláírja a Kibocsátó által biztosított adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot. A Klubkártya névre szóló, és a vásárló tulajdonát képzi.
2. A Klubkártya megvásárlásakor név, e-mail cím megadása szükséges.
A Klubkártya adatait a kártyatulajdonos beazonosíthatósága érdekében, és tájékoztatási célból tartja nyílván a Kibocsátó. Az egyéb adatok megadása önkéntes (postai cím, telefonszám). Az adatokat a Kibocsátó saját célra gyűjti, az adatokhoz kizárólag a Kibocsátó adatkezeléssel, illetve a Klubkártya ügyintézéssel foglalkozó alkalmazottai férhetnek hozzá, azt harmadik félnek nem szolgáltatja ki. Az adatokat a Klubkártya érvényessége idejéig tárolja a Kibocsátó.
A Klubkártya tulajdonosokat megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek.
3. A Kibocsátó fenntartja a jogot a kedvezmények mértékének, a Klubkártyára feltölthető keretösszegek, valamint a kedvezményt biztosító Klubkártyák árának megváltoztatására, a kedvezmények megszüntetésére.
4. A jelen szabályzatban szereplő kedvezmények egymással valamint más kedvezményekkel nem vonhatók össze.
5. A kedvezmények a moziműsorban meghirdetett, az adott elfogadóhely által megjelölt előadásokra használhatóak fel.
6. A kedvezmények érvényessége, beválthatósága elfogadó-helyenként és kártyatípusonként eltérő lehet, a kedvezmények beválthatóságát az elfogadóhelyek előzetesen korlátozhatják.
7. A mozijegyek kiadása elektronikus rendszeren keresztül történik, így annak bármilyen hibája esetén a javítás idejére a Kibocsátó szüneteltetheti a kedvezményes jegyek kiadását.
8. A Kibocsátóhely megtagadhatja a kedvezmények biztosítását, amennyiben a Klubkártyával történő visszaélést tapasztal.
9. A kedvezmény érvényesítésének feltétele a kedvezményre való jogosultság felhasználáskori megléte, melyet a pénztáros és a jegykezelő ellenőrizhet.
10. A Klubkártya elvesztése, ellopása esetén a Klubkártya letiltható, kártyacsere kizárólag a Klubkártya adatainak pontos megadásával, díjfizetés ellenében lehetséges. A bejelentés elmulasztásából illetve a téves bejelentésből származó károkért való felelősséget a Kibocsátó kizárja.
11. A Klubkártya tulajdonosa mozijegy vásárlásakor 20% kedvezményre jogosult a mozi teljes helyárából. A kedvezményes jegyár a Klubkártyán lévő összegből kerül levonásra. A Klubkártya továbbá 5% kedvezményre jogosítja a Klubkártya tulajdonosát a Corvin, Művész, Puskin, és Tabán mozik büféiben bármely árú vásárlásakor.
Elfogadóhelyek: Corvin mozi, Kino café mozi, Művész mozi, Puskin mozi, Tabán mozi, Toldi mozi, valamint a Corvin, Művész, Puskin, és Tabán mozik büféi.
a. A Klubkártya 10.000,- Ft, 20.000,- Ft és 30.000,- Ft értékekben váltható, valamint legfeljebb 30.000,- Ft összeghatárig a jelen pont szerinti egységenként újratölthető a mozik jegypénztáraiban.
b. A Klubkártyán lévő összeg teljes egészében - kezelési költség levonása nélkül –vásárlásra fordítható.
c. Egy előadásra egy Klubkártyával legfeljebb 6 (hat) mozijegy vásárolható.
12. A Klubkártya érvényességi ideje naptári fél év (azaz január 1-június 30, illetve július 1. napját követő kiváltás esetén július 1-december 31.), amely érvényességi idő az érvényességi időn belül történő legalább egyszeri Klubkártyával történő vásárlással a következő naptári félév végig meghosszabbodik. Az érvényességi idő meghosszabbítása korlátlan alkalommal lehetséges, azonban ahhoz mindig szükséges legalább egy, az érvényességi időn belüli Klubkártyával történő vásárlás.
13. Az érvénytelenné vált Klubkártyákon maradt összeget a kártya kibocsájtója, a Budapest Film Zrt, nem téríti vissza a kártyatulajdonosoknak, a kártyák további feltöltése sem lehetséges.

14. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a le nem járt érvényességi idejű Klubkártyákat visszavonja.
15. Készpénzfizetési számlát, nyugtát a kártya felhasználásakor (vásárláskor) áll módunkban kiállítani, feltöltéskor nem.
16. A lejárt érvényességi idejű Klubkártyán maradt egyenleg után kártérítés, illetve pénzvisszafizetés nem jár.
18. Felek rögzítik, hogy törekednek arra, hogy az esetlegesen felmerülő jogvitáikat békés úton rendezzék.
19. Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot az irányadó jogszabályokkal összhangban bármikor egyoldalúan módosítsa. A hatályos szabályzat az elfogadóhelyeken és a Kibocsátó honlapján hozzáférhető.
20. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (új Hpt.) 6 § 1/16. és 51. pontjai alapján a Klubkártyák nem minősülnek készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek.
21. Jelen szabályzatra valamint a kártyahasználat jelen szabályzatban nem rögzített kérdésekre a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai és előírásai irányadóak.

Hozzájáruló nyilatkozat
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozatom útján kifejezetten
h o z z á j á r u l o k
ahhoz, hogy a Budapest Film Zrt. (a továbbiakban: Társaság) mint adatkezelő a közöttük létrehozandó kötelmi jogviszony teljesítéséhez, e kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához, illetve kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen és jelen nyilatkozatomhoz külön iraton csatolt személyes adataimat megismerje és azokat kezelje.
Hozzájárulásomat a jelen nyilatkozathoz csatolt okmányokról és iratokról készült másolatokon szereplő személyes adataimnak Társaság általi megismerése és kezelése céljából adom. A jelen hozzájáruló nyilatkozatom megtételével kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság a jelen hozzájáruló nyilatkozatomban meghatározott személyes adataimat tartalmazó okmányaimról, illetve egyéb irataimról fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen.
Kijelentem, hogy a Társaság Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatást megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, illetve azt, hogy a Társaság az adatok megismerésére, illetve kezelésére a kötelmi jogviszony teljesítése, kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, a Társaságot terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és a Társaság jogos érdekének érvényesítése céljából kerül sor.
Kijelentem továbbá, hogy a Társaság a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott. Tudomásul veszem, hogy a Társaság hozzájárulásomon kívül egyéb jogcímen (szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, Társaság jogos érdekének érvényesítése) is jogosult személyes adataim kezelésére, illetve tudomásul veszem, hogy a Társaság székhelyén, telephelyein, fióktelepein vagyonvédelmi célból kamerarendszert működtet.
Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy a Társaság által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom. Tudomásul veszem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, hogy a hozzájárulás megadása a kötelmi jogviszony létesítésének feltétele, a hozzájárulás bármely okból történő megszűnése esetén a Társaság a kötelmi jogviszonyt köteles megszüntetni, és a személyes adatokat minden nyilvántartásából törölni, kivéve, ha a személyes adat kezelésére jogi kötelezettség teljesítése miatt szükség van, vagy a további adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom.

Jelen szabályzat 2019. augusztus 21. napján lép hatályba.
A jelen szabályzatot elolvastam, és az abban foglaltakat elfogadom.

CsatolmányMéret
budapest_filmklubkartya_szabalyzat.pdf135.59 KB135.59 KB